Header Logo

Search Result Details

This page shows the details of why an item matched the keywords from your search.
PropertyValue
information resource reference Lian He, Yuanwei Zhang, Guolin Ma, Peng Tan, Zhanjun Li, Shengbing Zhang, Xiang Wu, Ji Jing, Shaohai Fang, Lijuan Zhou, Youjun Wang, Yun Huang, Patrick Hogan, Gang Han*, Yubin Zhou* (*Corresponding Authors). Near-infrared photoactivatable control of Ca2+ signaling and optogenetic immunomodulation. eLife 2015;4:e10024. 2015.
label Near-infrared photoactivatable control of Ca2+ signaling and optogenetic immunomodulation
Search Criteria
  • Optogenetics