Header Logo

A survey of big data research.

Fang H, Zhang Z, Wang CJ, Daneshmand M, Wang C, Wang H. A survey of big data research. IEEE Netw. 2015 Sep-Oct; 29(5):6-9.

View in: PubMed