Header Logo

Near-infrared photoactivatable control of Ca2+ signaling and optogenetic immunomodulation

Lian He, Yuanwei Zhang, Guolin Ma, Peng Tan, Zhanjun Li, Shengbing Zhang, Xiang Wu, Ji Jing, Shaohai Fang, Lijuan Zhou, Youjun Wang, Yun Huang, Patrick Hogan, Gang Han*, Yubin Zhou* (*Corresponding Authors). Near-infrared photoactivatable control of Ca2+ signaling and optogenetic immunomodulation. eLife 2015;4:e10024. 2015.