Header Logo

Nanoscale “fluorescent stone”: Luminescent Calcium Fluoride Nanoparticles as Theranostic Platforms

Zhanjun Li, Yuanwei Zhang, Ling Huang, Yuchen Yang, Yang Zhao, Ghida El-Banna, Gang Han. Nanoscale “fluorescent stone”: Luminescent Calcium Fluoride Nanoparticles as Theranostic Platforms. Theranostics. 2016; 6(13):2380-2393.