Header Logo

A global characterization and identification of multifunctional enzymes.

Cheng XY, Huang WJ, Hu SC, Zhang HL, Wang H, Zhang JX, Lin HH, Chen YZ, Zou Q, Ji ZL. A global characterization and identification of multifunctional enzymes. PLoS One. 2012; 7(6):e38979.

View in: PubMed