Header Logo

Prolonged hypoxia alleviates prolyl hydroxylation-mediated suppression of RIPK1 to promote necroptosis and inflammation.

Zhang T, Xu D, Liu J, Wang M, Duan LJ, Liu M, Meng H, Zhuang Y, Wang H, Wang Y, Lv M, Zhang Z, Hu J, Shi L, Guo R, Xie X, Liu H, Erickson E, Wang Y, Yu W, Dang F, Guan D, Jiang C, Dai X, Inuzuka H, Yan P, Wang J, Babuta M, Lian G, Tu Z, Miao J, Szabo G, Fong GH, Karnoub AE, Lee YR, Pan L, Kaelin WG, Yuan J, Wei W. Prolonged hypoxia alleviates prolyl hydroxylation-mediated suppression of RIPK1 to promote necroptosis and inflammation. Nat Cell Biol. 2023 Jul; 25(7):950-962.

View in: PubMed