Header Logo

Direct Conversion of Human Urine Cells to Neurons by Small Molecules.

Xu G, Wu F, Gu X, Zhang J, You K, Chen Y, Getachew A, Zhuang Y, Zhong X, Lin Z, Guo D, Yang F, Pan T, Wei H, Li YX. Direct Conversion of Human Urine Cells to Neurons by Small Molecules. Sci Rep. 2019 11 13; 9(1):16707.

View in: PubMed